Scroll to top
© 2024, Design by instalacje budowlane
Share

Świadectwa energetyczne

ekocert, świadectwa energetyczne
Świadectwo charakterystyki energetycznej (zwane też powszechnie certyfikatem energetycznym, paszportem energetycznym, charakterystyką energetyczną) jest dokumentem określającym charakterystykę energetyczną danego obiektu lub lokalu, wyrażoną przede wszystkim w formie wskaźnika EP, który określa ilość energii pierwotnej w kWh/m2rok potrzebnej do zaspokojenie różnych potrzeb związanych z użytkowaniem danego budynku lub lokalu.

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest wymagane:

 • przy sprzedaży budynków, lokali mieszkalnych lub lokali innego typu stanowiących samodzielną całość techniczno – użytkową,
 • przy wynajmie budynków, lokali mieszkalnych lub lokali innego typu stanowiących samodzielną całość techniczno – użytkową,
 • przy oddawaniu nowych obiektów do użytkowania.

Inwestor, oddając nowy obiekt do użytkowania powinien dostarczyć do odpowiednich organów Nadzoru Budowlanego zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych lub wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Obowiązkowym załącznikiem do wyżej wymienionych dokumentów jest świadectwo charakterystyki energetycznej.

Obowiązek sporządzania od 1 stycznia 2009 r. świadectw charakterystyki energetycznej wprowadza Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane, która wdraża postanowienia Dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 16 grudnia 2002 r.

Wbrew obiegowej opinii świadectwo charakterystyki energetycznej nie określa w sposób bezpośredni rzeczywistych kosztów użytkowania budynku lub lokalu. Wynika to między innymi z faktu, iż ustawodawca w opracowanej metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków i lokali wprowadził obowiązek wykonywania obliczeń dla normatywnych warunków użytkowania a nie warunków rzeczywistych uwzględniających choćby zwyczaje i nawyki eksploatacyjne użytkowników.

Termin i cena opracowania świadectwa charakterystyki energetycznej jest każdorazowo ustalany indywidualnie z Zamawiającym i zależy przede wszystkim od skali obiektu budowlanego, posiadanej przez Państwa dokumentacji projektowej oraz rodzaju instalacji występujących w budynku.


WZÓR ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGTYCZNEJ

Wzór graficzny oraz zakres informacji jakie powinny znajdować się na świadectwie charakterystyki energetycznej określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno – użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectwa ich charakterystyki energetycznej.

Świadectwo charakterystyki energetycznej sporządza się w formie pisemnej i elektronicznej. Wersja elektroniczna przeznaczona tylko do odczytu powinna być taka sama jak wersja pisemna (papierowa).

Ustawodawca określił w jakiej formie sporządza się świadectwo charakterystyki energetycznej, jednak nie określił czy obie te formy są przekazywane Zamawiającemu i w jakiej ilości egzemplarzy. Z lektury kolejnych proponowanych zmian ustawy Prawo Budowlane wynika, że wersja elektroniczna docelowo ma być przekazywana i przechowywana w specjalnym rejestrze prowadzonym przez odpowiedniego ministra – brak informacji czy należy ją obowiązkowo przekazać Zamawiającemu.

W związku z powyższym wykonywane obecnie w naszej pracowni świadectwa charakterystyki energetycznej są przekazywane Zamawiającemu w 3 egzemplarzach (wersja papierowa) + płyta CD z wersją elektroniczną, do których załączamy kopie dokumentów potwierdzając kwalifikacje osób wykonujących świadectwo (kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych, kopia zaświadczenia o przynależności do odpowiedniej izby samorządu zawodowego).

ZAŁĄCZNIK – “PRZYKŁADOWE ŚWIADECTWO DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO”

OKRES WAŻNOŚCI ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne 10 lat. Właściciel budynku jest zobowiązany zapewnić opracowanie nowego świadectwa charakterystyki energetycznej jeżeli upłynął termin ważności poprzedniego lub jeżeli w wyniku przeprowadzonych w obiekcie robót budowlanych (np.: przebudowa, remont, docieplenie itp.) uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna.

OBIEKTY ZWOLNIONE Z OBOWIĄZKU POSIADANIA ŚWIADECTWA

Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej nie jest wymagane dla budynków:

 • podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie nad zabytkami,
 • używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej,
 • przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata,
 • niemieszkalnych służących gospodarce rolnej,
 • przemysłowych, gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię < niż 50 kWh/m2rok,
 • mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku,
 • wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

OSOBY UPOWAŻNIONE DO OPRACOWANIA ŚWIADECTWA

Osoba upoważniona do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej
 1. osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. osoba która ukończyła co najmniej studia magisterskie,
 3. osoba która nie była karana za przestępstwa przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, lub za przestępstwo skarbowe
I GRUPA II GRUPA III GRUPA
osoba, która posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno – budowlanej lub instalacyjnej osoba, która odbyła szkolenie i złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej oraz jest wpisana do rejestru prowadzonego przez powyższego ministra osoba, która ukończyła nie mniej niż roczne studia podyplomowe na kierunku architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewne w zakresie audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków i jest wpisana do rejestru prowadzonego przez powyższego ministra