Scroll to top
© 2024, Design by instalacje budowlane
Share

Nadzory autorskie

Nadzór autorski to świadczenie przez projektanta / projektantów danego obiektu budowlanego, na zlecenie Zamawiającego / Inwestora usługi polegającej na kontrolowaniu zgodności realizacji danego obiektu budowlanego z opracowaną dokumentacją projektową.

W ramach sprawowania nadzoru autorskiego projektant:

  1. kontroluje zgodność realizacji inwestycji z dokumentacją projektową,
  2. udziela wyjaśnień i odpowiada na wszelkie wątpliwości wykonawcy robót budowlanych związane z zapisami zamieszczonymi w dokumentacji projektowej,
  3. uzgadnia możliwość wprowadzenia proponowanych rozwiązań zamiennych w stosunku do tych przedstawionych w opracowanej dokumentacji projektowej (bez zgody autora projektu potwierdzonej wpisem do dziennika budowy nie można samowolnie wprowadzać zmian w stosunku do rozwiązań zamieszczonych w pierwotnej dokumentacji projektowej).

Zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane projektant sprawujący nadzór autorski ma prawo:

  1. wstępu na teren budowy,
  2. dokonywania zapisów w dzienniku budowy, w tym żądania w formie wpisu do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych gdy stwierdzi możliwość powstania zagrożenia lub gdy roboty są wykonywane niezgodnie z projektem.

Pełnienie nadzoru autorskiego na budowie przez architekta oraz projektantów innych branż jest zupełnie inną czynnością niż sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy. Nadzory autorskie są pełnione w ramach posiadanych przez projektantów uprawnień budowlanych do projektowania w danej specjalności, natomiast aby pełnić funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika robót należy posiadać uprawnienia budowlane wykonawcze w danej specjalności. Ponadto Ustawa Prawo Budowlane zabrania łączenia funkcji np.: inspektora nadzoru inwestorskiego z funkcją kierownika budowy / kierownika robót.

Cena sprawowania nadzorów autorskich jest każdorazowo ustalana indywidualnie z Zamawiającym / Inwestorem i zależy przede wszystkim od uzgodnionego między stronami zakresu i trybu prowadzenia nadzoru autorskiego.