Scroll to top
© 2024, Design by instalacje budowlane
Share

Specyfikacje techniczne / STWiOR

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) to opracowanie określające standardy (jakość) wykonania robót budowlanych z uwzględnieniem właściwości jakie powinny posiadać wyroby / materiały budowlane, które mają być użyte do wykonania opisanych robót budowlanych.

Szczegółowy zakres i formę specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót określono w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno – użytkowego.

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem wyróżnia się ogólne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, które zawierają wspólne wymagania dla wszystkich robót budowlanych związanych z realizacją danego obiektu budowlanego oraz specyfikacje szczegółowe zawierająca wymagania właściwe tylko dla danego rodzaju opisywanych robót budowlanych.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zawiera:
1)   część ogólną, która powinna obejmować:

 • nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego,
 • przedmiot i zakres robót budowlanych,
 • wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych,
 • informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane z punktu widzenia
  • organizacji robót budowlanych,
  • zabezpieczenia interesów osób trzecich,
  • ochrony środowiska,
  • warunków bezpieczeństwa pracy,
  • zaplecza dla potrzeb wykonawcy,
  • warunków dotyczących organizacji ruchu,
  • ogrodzenia,
  • zabezpieczenia chodników i jezdni.
 • w zależności od zakresu robót budowlanych nazwy i kody:
  • grup robót,
  • klas robót,
  • kategorii robót,
 • określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie zdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

2)   wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, składowaniem i kontrolą jakości – poszczególne wymagania odnosi się do postanowień norm,
3)   wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością,
4)   wymagania dotyczące środków transportu,
5)   wymagania dotyczące wykonywania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne,
6)   opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia,
7)   wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót,
8)   opis sposobu odbioru robót budowlanych,
9)   opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących,
10) dokumenty odniesienia.

Termin i cena opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót jest każdorazowo ustalana indywidualnie z Zamawiającym / Inwestorem i zależy przede wszystkim od stopnia złożoności projektowanego obiektu budowlanego oraz związanych z jego wykonaniem robót budowlanych.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót wykonujemy tylko na podstawie projektów, które zostały opracowane w naszej pracowni.