Scroll to top
© 2024, Design by instalacje budowlane
Share

dopuszczalne wartości współczynnika U

Każda przegroda budowlana, okno czy drzwi charakteryzuje się określonym współczynnikiem przenikania ciepła U. Prezentujemy wybrane wartości, w odniesieniu do budynków jednorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej. Znajomość wymaganego parametru U pozwoli na podjęcie decyzji o wyborze odpowiedniego materiału budowlanego.

Poniżej prezentujemy wybrane wartości dopuszczalne wg obowiązujących przepisów, w odniesieniu do budynku jednorodzinnego oraz budynku użyteczności publicznej (Załącznik Nr 2 – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 13 listopada 2008 r.))

WYMAGANIA IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ I INNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z OSZCZĘDNOŚCIĄ ENERGII

1. Izolacyjność cieplna przegród i podłóg na gruncie
1.1. Wartości współczynnika przenikania ciepła U ścian, stropów i stropodachów, obliczone zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła, nie mogą być większe niż wartości U(max) określone w tabelach:
Budynek mieszkalny i zamieszkania zbiorowego

Lp.

Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu

Współczynnik przenikania ciepła

U(max)

[W/(m2 · K)]

1

2

3

1

Ściany zewnętrzne (stykające się z powietrzem zewnętrznym, niezależnie od rodzaju ściany):

a) przy ti> 16 °C

0,30

b) przy ti ≤ 16 °C

0,80

2

Ściany wewnętrzne pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi a nieogrzewanymi, klatkami schodowymi lub korytarzami

1,00

3

Ściany przyległe do szczelin dylatacyjnych o szerokości:

a) do 5 cm, trwale zamkniętych i wypełnionych izolacją cieplną na głębokości co najmniej 20 cm

1,00

b) powyżej 5 cm, niezależnie od przyjętego sposobu zamknięcia i zaizolowania szczeliny

0,70

4

Ściany nieogrzewanych kondygnacji podziemnych

bez wymagań

5

Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami:

a) przy ti> 16 °C

0,25

b) przy 8 °C < ti ≤ 16 °C

0,50

6

Stropy nad piwnicami nieogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi, podłogi na gruncie

0,45

7

Stropy nad ogrzewanymi kondygnacjami podziemnymi

bez wymagań

8

Ściany wewnętrzne oddzielające pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego

1,00

ti – Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust. 2 rozporządzenia.

Budynek użyteczności publicznej

Lp.

Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu

Współczynnik przenikania ciepła

U(max)

[W/(m2 ·K)]

1

2

3

1

Ściany zewnętrzne (stykające się z powietrzem zewnętrznym, niezależnie od rodzaju ściany):

a) przy ti> 16 °C

0,30

b) przy ti ≤ 16 °C

0,65

2

Ściany wewnętrzne między pomieszczeniami ogrzewanymi a klatkami schodowymi lub korytarzami

3,00*)

3

Ściany przylegające do szczelin dylatacyjnych o szerokości:

a) do 5 cm, trwale zamkniętych i wypełnionych izolacją cieplną na głębokość co najmniej 20 cm

3,00

b) powyżej 5 cm, niezależnie od przyjętego sposobu zamknięcia i zaizolowania szczeliny

0,70

4

Ściany nieogrzewanych kondygnacji podziemnych

bez wymagań

5

Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami:

a) przy ti> 16 °C

0,25

b) przy 8 °C < ti ≤ 16 °C

0,50

6

Stropy nad nieogrzewanymi kondygnacjami podziemnymi i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi, posadzki na gruncie

0,45

7

Stropy nad piwnicami ogrzewanymi

bez wymagań

ti – Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust. 2 rozporządzenia.

*) Jeżeli przy drzwiach wejściowych do budynku nie ma przedsionka, to wartość współczynnika U ściany wewnętrznej przy klatce schodowej na parterze nie powinna być większa niż 1,0 W/(m2 · K).

Budynek produkcyjny, magazynowy i gospodarczy

Lp.

Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu

Współczynnik przenikania ciepła

U(max)

[W/(m2 · K ]

1

2

3

1

Ściany zewnętrzne (stykające się z powietrzem zewnętrznym, niezależnie od rodzaju ściany):

a) przy ti> 16 °C

0,30

b) przy 8 °C < ti ≤ 16 °C

0,65

c) przy ti≤ 8 °C

0,90

2

Ściany wewnętrzne i stropy międzykondygnacyjne:

a) przy Δti> 16 °C

1,00

b) przy 8 °C < Δti ≤ 16 °C

1,40

c) przy Δti≤ 8 °C

bez wymagań

3

Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami:

a) przy ti> 16 °C

0,25

b) przy 8 °C < ti ≤ 16 °C

0,50

c) przy Δti≤ 8 °C

0,70

4

Stropy nad nieogrzewanymi kondygnacjami podziemnymi i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi, posadzki na gruncie:

a) przy ti> 16 °C

0,80

b) przy 8 °C < ti ≤ 16 °C

1,20

c) przy Δti ≤ 8 °C

1,50

5

Stropy nad piwnicami ogrzewanymi

bez wymagań

ti – Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust. 2 rozporządzenia lub określana indywidualnie w projekcie technologicznym.

Δti – Różnica temperatur obliczeniowych w pomieszczeniach.

1.2. Wartości współczynnika przenikania ciepła U okien, drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych nie mogą być większe niż wartości U(max) określone w tabelach:
Budynek mieszkalny i zamieszkania zbiorowego

Lp.

Okna, drzwi balkonowe i drzwi zewnętrzne

Współczynnik przenikania ciepła

U(max)

[W/(m2 · K)]

1

2

3

1

Okna (z wyjątkiem połaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne w pomieszczeniach o ti ≥ 16 °C:

a) w I, II i III strefie klimatycznej

1,8

b) w IV i V strefie klimatycznej

1,7

2

Okna połaciowe (bez względu na strefę klimatyczną) w pomieszczeniach o ti ≤ 16 °C

1,8

3

Okna w ścianach oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych

2,6

4

Okna pomieszczeń piwnicznych i poddaszy nieogrzewanych oraz nad klatkami schodowymi nieogrzewanymi

bez wymagań

5

Drzwi zewnętrzne wejściowe

2,6

ti – Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust. 2 rozporządzenia.

Budynek użyteczności publicznej

Lp.

Okna, drzwi balkonowe, świetliki i drzwi zewnętrzne

Współczynnik przenikania ciepła

U(max)

[W/(m2 · K)]

1

2

3

1

Okna (z wyjątkiem połaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne (fasady):

a) przy ti > 16 °C

1,8

b) przy 8 °C < ti ≤ 16 °C

2,6

c) przy ti ≤ 8 °C

bez wymagań

2

Okna połaciowe i świetliki

1,7

3

Okna i drzwi balkonowe w pomieszczeniach o szczególnych wymaganiach higienicznych (pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi w szpitalach, żłobkach i przedszkolach)

1,8

4

Okna pomieszczeń piwnicznych i poddaszy nieogrzewanych oraz świetliki nad klatkami schodowymi nieogrzewanymi

bez wymagań

5

Drzwi zewnętrzne wejściowe do budynków

2,6

ti – Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust. 2 rozporządzenia.

Budynek produkcyjny, magazynowy i gospodarczy

Lp.

Okna, świetliki, drzwi i wrota

Współczynnik przenikania ciepła

U(max)

[W/(m2 · K)]

1

2

3

1

Okna (z wyjątkiem połaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne w pomieszczeniach o ti ≥ 16 °C:

a) w I, II i III strefie klimatycznej

1,9

b) w IV i V strefie klimatycznej

1,7

2

Okna połaciowe (bez względu na strefę klimatyczną) w pomieszczeniach o ti > 16 °C

1,8

3

Okna w ścianach oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych

2,6

4

Drzwi i wrota w przegrodach zewnętrznych

2,6

ti – Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust. 2 rozporządzenia.

1.3. Dopuszcza się dla budynku produkcyjnego, magazynowego i gospodarczego większe wartości współczynnika U niż U (max) określone w pkt 1.1. i 1.2., jeśli uzasadnia to rachunek efektywności ekonomicznej inwestycji, obejmujący koszt budowy i eksploatacji budynku.
1.4. W budynku mieszkalnym, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku użyteczności publicznej, a także budynku produkcyjnym, magazynowym i gospodarczym podłoga na gruncie w ogrzewanym pomieszczeniu powinna mieć izolację cieplną obwodową z materiału izolacyjnego w postaci warstwy o oporze cieplnym co najmniej 2,0 (m2 · K)/W, przy czym opór cieplny warstw podłogowych oblicza się zgodnie z Polską Normą dotyczącą obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła.