Scroll to top
© 2024, Design by instalacje budowlane
Share

analiza OZE w projekcie budowlanym

W Dzienniku Ustaw pod pozycją 762 w dniu 2 lipca 2013 r. ukazało się rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (obecnie Ministra Infrastruktury i Rozwoju) z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Rozporządzenie stanowi zmianę rozporządzenia MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462). Wprowadza ono głównie zmiany dotyczące §11 ust. 12 nakazującego dotychczas przeprowadzenie bliżej nieokreślonej analizy możliwości racjonalnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii w projektach budynków o powierzchni użytkowej większej niż 1000 m2. W obecnym rozporządzeniu zaostrzono obowiązek wykonywania analiz do wszystkich budynków bez względu na powierzchnię czyli przepis obejmuje również budynki jednorodzinne. Zostały precyzyjnie wymienione elementy analizy, która obejmuje nie tylko odnawialne źródła energii (OZE).

§ 11 ust.2 pkt 12 nakazuje sporządzenie analizy możliwości racjonalnego wykorzystania, o ile są dostępne techniczne, środowiskowe i ekonomiczne możliwości, wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło. Przez „wysokoefektywne systemy alternatywne zaopatrzenia w energię i ciepło” należy rozumieć zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności, gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii ze źródeł odnawialnych, w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego, oraz pompy ciepła.

Nowy przepis ustala szczegółowy zakres analizy, w myśl którego powinna określać:

  1. Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia, obliczone zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków,
  2. Dostępne nośniki energii,
  3. Warunki przyłączenia do sieci zewnętrznych,
  4. Wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej:
    • systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub
    • systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako połączenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego,
  5. Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w energię,
  6. Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię.

W ust.3 § 11 złagodzono obowiązek wykonywania analizy dla budynków o tym samym przeznaczeniu i o podobnych parametrach techniczno-użytkowych przez wprowadzenie możliwości jej wykonania w postaci zbiorczej dla wszystkich budynków znajdujących się na analizowanym obszarze.

Rozporządzenie weszło w życie w dniu 3 października 2013 r. i dotyczy wszystkich projektów budynków stanowiących załącznik do wniosków o uzyskania pozwolenia na budowę oraz dokonywanych zgłoszeń o zakończeniu budowy, składanych po tym terminie.

Tabela z dostępnymi nośnikami energii, przed i po zmianie przepisów.

Rodzaj energii/instalacji możliwej do uwzględnienia  w analizie

do

2013-10-02

od

2013-10-03

Po uchwaleniu ustawy o OZE

Energia geotermalna

budynki o p.u.>1000m2

TAK

TAK

Energia promieniowania słonecznego budynki o p.u.>1000m2

TAK

TAK

Energia wiatru budynki o p.u.>1000m2

TAK

TAK

Instalacje kogeneracyjne budynki o p.u.>1000m2

TAK

TAK

Zdecentralizowany system zaopatrzenia w energię w postaci bezpośredniego lub blokowego ogrzewania budynki o p.u.>1000m2

Tylko ze źródeł odnawialnych

Tylko ze źródeł odnawialnych

Energia aerotermalna

NIE

TAK

TAK

Energia hydrotermalna

NIE

TAK

TAK

Energia fal, prądów i pływów morskich

NIE

TAK

TAK

Hydroenergia

NIE

TAK

TAK

Energia pozyskiwana  z  biomasy

NIE

TAK

TAK

Energia pozyskiwana  z biogazu

NIE

TAK

TAK

Energia pozyskiwana  z biogazu rolniczego

NIE

NIE

TAK

Energia pozyskiwana  z biopłynów (biopaliw)

NIE

NIE

TAK

Instalacje kogeneracyjne

NIE

TAK

TAK

Pompy ciepła

NIE

TAK

TAK

Lokalne lub blokowe urządzenia chłodzenia

NIE

TAK

TAK

System hybrydowy (źródło/a konwencjonalne+alternatywne)

TAK

TAK

Źródło konwencjonalne (gaz, olej, węgiel)*

TAK

TAK

* źródło konwencjonalne jako referencyjne w analizie

Wszystkie podane w powyższej tabelce nazwy nośników i instalacji są wyjaśnine w Słowniku podstawowych pojęć OZE

Opracowano na podstawie: