Scroll to top
© 2024, Design by instalacje budowlane
Share

Informacja BIOZ

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Informacja BIOZ) to opracowanie będące częścią składową projektu budowlane. Jest ona sporządzana przez projektanta danego obiektu budowlanego i stanowi podstawę dla kierownika budowy do wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Szczegółowo zakres i forma informacji BIOZ zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem Informacja BIOZ to opis zawierający:

  • zakres robót wraz z podaniem kolejności ich realizacji,
  • wykaz istniejących obiektów budowlanych,
  • wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie,
  • wykaz przewidywanych zagrożeń wraz z podaniem miejsca i czasu wystąpienia,
  • wykaz sposobu prowadzenia instruktażu pracowników wykonujących roboty budowlane,
  • wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom.

Opracowanie informacji BIOZ nie podlega odrębnej wycenie, jest ona integralną częścią projektu budowlanego składanego do pozwolenia na budowę i koszt jej wykonania jest uwzględniany w wartości całego opracowania projektowego.