Scroll to top
© 2024, Design by instalacje budowlane
Share

schemat realizacji prac geodezyjnych

W zależności od rodzaju, specyfiki i wielkości zadania inwestycyjnego (budowlanego), przedstawiony tu schemat realizacji prac może przybierać nieco inne lub uproszczone formy.

ETAP I – wstępny – przygotowanie do inwestycji:

KROK 1

Przygotowanie i przedstawienie map informacyjnych-poglądowych (topograficznych, tematycznych, ewidencyjnych, itp.) – przedstawiających obszary potencjalnie brane pod uwagę przy wyborze miejsca zlokalizowania inwestycji.

KROK 2

Sporządzenie geodezyjnej dokumentacji do celów prawnych dla wybranego do realizacji inwestycji terenu – rozgraniczenia nieruchomości, okazania granic-wznowienia znaków granicznych, podziały nieruchomości, konsolidacje działek ewidencyjnych; przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do zapisów notarialnych i dokonania wpisów w księgach wieczystych.

KROK 3

Opracowanie map do celów opiniodawczych – sytuacyjno-wysokościowych (mapy zasadniczej), mapy stanu prawnego (mapy ewidencji gruntów i budynków – katastru nieruchomości) w skalach od 1:500 do 1:5000 (dobór rodzaju skali zależny od potrzeb) – niezbędnych do uzyskania akceptacji odpowiednich organów administracji publicznej oraz gestorów sieci uzbrojenia terenu względem planowanej inwestycji.

ETAP II – projektowanie inwestycji:

KROK 1

Wykonanie aktualnych map do celów projektowych – niezbędnych do opracowania projektu technicznego inwestycji – zarówno w technologii numerycznej jak i analogowej (zależnie od techniki sporządzania dokumentacji projektowej), w skalach od 1:250 do 1:5000 (dobór rodzaju skali zależny od potrzeb) oraz map stanu prawnego nieruchomości.

KROK 2

Czynności i procedury uzgadniania dokumentacji projektowej przez Zespoły Uzgadniania Dokumentacji Projektowej oraz gestorów sieci uzbrojenia terenu.

KROK 3

Opracowanie geodezyjnego planu realizacyjnego inwestycji w oparciu o dokumentację projektową i plan zagospodarowania terenu przeznaczonego pod inwestycję.

ETAP III – budowlany – realizacja inwestycji w terenie:

KROK 1

Geodezyjne tyczenie budynków, budowli, sieci uzbrojenia technicznego terenu – pomiary realizacyjne.

KROK 2

Geodezyjna obsługa procesu budowlanego w toku budowy i montażu obiektów budowlanych; pomiary odkształceń i przemieszczeń budynków i budowli, pomiary przemieszczeń podłoża (gruntu) oraz wyznaczanie ich wartości; pomiary wykonywane w celu ustalenia objętości mas ziemnych – przy pracach ziemnych w celu rozliczenia ilości urobku.

KROK 3

Sporządzenie dokumentacji i szkiców z wykonanych wytyczeń, obsługi montażu, pomiarów realizacyjnych, pomiarów odkształceń i przemieszczeń; dokonanie odpowiednich wpisów w dziennikach budowy i montażu.

ETAP IV – finalny – zakańczanie realizacji inwestycji:

KROK 1

Geodezyjne pomiary powykonawcze – sytuacyjno-wysokościowe – inwentaryzujące obiekty zrealizowanej inwestycji: budynki, budowle, sieci i infrastrukturę uzbrojenia technicznego terenu, itp.

KROK 2

Zaktualizowanie treści mapy zasadniczej, map syt.-wys., mapy ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości); wykonanie dokumentów aktualizujących dane ewidencji gruntów i budynków oraz geodezyjną ewidencję sieci uzbrojenia terenu.

KROK 3

Sporządzenie map inwentaryzacyjnych, uzyskanie odpowiednich klauzul, wykonanie szkiców i dokumentów niezbędnych do odebrania obiektu przez inspektorów nadzoru, odpowiednie organy administracji publicznej oraz gestorów sieci uzbrojenia terenu; dokonanie odpowiednich wpisów w dziennikach budowy i montażu.

KROK 4

Wykonanie szkiców, schematów i zestawień powykonawczych ilości materiałów wykorzystanych do budowy – dla celów rozliczenia kosztów inwestycji.

KROK 5

Stworzenie – w formie numerycznej – lokalnego Systemu Informacji o Terenie (SIT) dla obszaru inwestycji (zakładu, przedsiębiorstwa, osiedla, itp.) – opracowanie map, stworzenie baz danych o położeniu i charakterystyce sieci uzbrojenia terenu oraz innych obiektów – pomocnego i niezbędnego w dalszym administrowaniu, zarządzaniu, eksploatacji i konserwacji urządzeń oraz obiektów.

ETAP V – eksploatacja budynków i budowli:

W trakcie eksploatacji określone budynki i budowle wymagają okresowej kontroli geodezyjnej ich kształtu i usytuowania – wykonywania pomiarów odkształceń i przemieszczeń:
– kontrola pionowości budowli: masztów, wież, kominów, zbiorników, itp.
– badanie przemieszczeń i odkształceń budowli poddawanych szczególnym obciążeniom, m.in.: wały, tamy, budowle wodne, suwnice przemysłowe, tory kolejowe, dźwigi, budowle mostowe, wiadukty, itp.