Scroll to top
© 2024, Design by instalacje budowlane
Share

charakterystyka prac geodezyjnych

Podział działki (nieruchomości)

Podział nieruchomości jest złożonym procesem geodezyjno-prawnym i jednym z podstawowych elementów gospodarki nieruchomościami. Sporządzenie prawidłowego projektu podziału działki (nieruchomości) ma służyć prawidłowemu i efektywnemu wykorzystania potencjału całej nieruchomości, z zachowaniem wymogów prawa budowlanego, ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Proces inwestycyjny związany z podziałem działki (nieruchomości) jest rozciągnięty w czasie, w toku którego biorą udział organy administracji samorządowej. Celem podziału geodezyjnego działki gruntu jest wyodrębnienie co najmniej dwóch lub większej liczby nowych działek, w ewidencji – katastrze nieruchomości, bez zmiany ich dotychczasowego właściciela (użytkownika wieczystego). Następnym krokiem, w oparciu o sporządzone dokumenty geodezyjno-prawne, jest możliwość notarialnego przeniesienia prawa własności nowopowstałych działek.

Geodezyjny podział nieruchomości jest, często, niezbędnym etapem procesu inwestycyjnego, który ma na celu uzyskanie określonej, właściwej konfiguracji działki (terenu) objętego inwestycją wraz z ustanowieniem na nim nowego prawa własności.

Wskazanie granic działki (nieruchomości)

Wskazanie granic polega na odnalezieniu na podstawie istniejących, m.in. w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, dokumentów, dowodów w postaci znaków granicznych i śladów linii granicznych oraz innych miarodajnych dokumentów, istniejącej i obowiązującej linii granicznej oraz zaznaczenie jej na gruncie stosownymi znakami granicznymi.

Wskazanie granic działki (nieruchomości) może mieć miejsce wówczas, gdy granice między sąsiadującymi nieruchomościami zostały już wcześniej prawnie ustalone.

Wznowienie znaków (punktów) granicznych

W przypadku przesunięcia, uszkodzenia lub zniszczenia znaków granicznych na działce, mogą być one wznowione bez przeprowadzenia postępowania rozgraniczającego, jeżeli istnieją dokumenty pozwalające na określenie ich pierwotnego położenia.

Efektem prac geodezyjnych jest zastabilizowanie trwale (słupkami betonowymi, granitowymi, bolcami, trzpieniami stalowymi, itp.) granic działki oraz sporządzenie stosownych dokumentów.

Rozgraniczenie nieruchomości

Rozgraniczenie nieruchomości jest złożonym procesem geodezyjno-prawnym i kluczowym dla określenia zasięgu prawa własności. Jako proces skomplikowany jest on rozciągnięty w czasie, w toku którego biorą udział organy administracji samorządowej.

Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów.

Rozgraniczeniu podlegają, w miarę potrzeby, wszystkie albo niektóre granice określonej nieruchomości z przyległymi nieruchomościami lub innymi gruntami.

Przy ustalaniu przebiegu granic bierze się pod uwagę znaki i ślady graniczne, mapy i inne dokumenty oraz punkty osnowy geodezyjnej.

Jeżeli brak jest powyższych danych, lub są one niewystarczające albo sprzeczne, ustala się przebieg granic na podstawie zgodnego oświadczenia stron lub jednej strony, gdy druga strona w toku postępowania oświadczenia nie składa i nie kwestionuje przebiegu granicy.

W razie sporu co do przebiegu linii granicznych, geodeta nakłania strony do zawarcia ugody. Ugoda zawarta przed geodetą posiada moc ugody sądowej.

Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać przekazania sprawy sądowi.

Zniesienie współwłasności nieruchomości

Zniesienie współwłasności nieruchomości jest złożonym procesem geodezyjno-prawnym, który możliwy jest na drodze geodezyjnej poprzez podział nieruchomości. Jako proces skomplikowany jest on rozciągnięty w czasie, w toku którego biorą udział organy administracji samorządowej.

Podział taki ma na celu wydzielenie dla poszczególnych współwłaścicieli, wskazanych we wspólnym wniosku, budynków wraz z działkami gruntu niezbędnymi do prawidłowego korzystania z tych budynków.

Mapa do celów projektowych

Do zrealizowania jakiejkolwiek inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę niezbędny jest projekt zagospodarowania działki lub terenu, który należy sporządzić na kopii aktualnej mapy zwanej “mapą do celów projektowych”. Mapy tego typu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, powinny obejmować również obszar otaczający teren inwestycji w pasie co najmniej 30m, a w razie konieczności ustalenia strefy ochronnej także teren tej strefy.

Mapa do celów projektowych może być opracowana jako mapa numeryczna (wektorowa zapisana w ustalonym formacie pliku wraz z wydrukiem na papierze/folii) lub też jako mapa analogowa (wykreślona na papierze/folii/kalce).

Wytyczenie budynku, sieci uzbrojenia terenu

Wszystkie obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają wytyczeniu przez uprawnione do tego jednostki wykonawstwa geodezyjnego. W przypadku budynków wytyczeniu podlegają główne osie konstrukcyjne, obrysy ścian konstrukcyjnych, charakterystyczne punkty projektowanego obiektu, stałe punkty wysokościowe (repery), itp.. Po wytyczeniu inwestor otrzymuje geodezyjny szkic tyczenia, a odpowiednio uprawniony geodeta dokonuje wpisu do dziennika budowy.

Geodezyjne wytyczenie obiektów budowlanych w terenie służy przestrzennemu usytuowaniu tych obiektów zgodnie z projektem budowlanym, a w szczególności zachowania przewidzianego w projekcie położenia wyznaczanych obiektów względem obiektów istniejących oraz względem granic nieruchomości.

Odbiór wybudowanego budynku, inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu

Po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych, należy sporządzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki lub terenu. Jest to niezbędne do odbioru obiektu w celu otrzymania pozwolenia na użytkowanie.

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Wynikiem tych prac jest przekazanie przez wykonawcę prac geodezyjnych kierownikowi budowy/inwestorowi kopii mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.