Scroll to top
© 2024, Design by instalacje budowlane
Share

Projektowana charakterystyka energetyczna

Charakterystyka energetyczna stanowi obecnie integralną część projektu architektoniczno-budowlanego, a obowiązek dołączenia jej do projektu wynika z art. 20 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo budowlane. Zwolnione z obowiązku dołączenia charakterystyki energetycznej budynku są projekty niewielkich obiektów gospodarczych, inwentarskich i składowych. Obecnie, w związku z niedawnymi zmianami w Rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego charakterystyka energetyczna wymagana jest również w projektach budynków jednorodzinnych. Projektowana charakterystyka energetyczna jest wyznaczana i opracowywana zgodnie z metodologią według której opracowuje się świadectwa charakterystyki energetycznej. Jednak występują między nimi pewne różnice, a mianowicie: Podstawową różnicą jest to, że świadectwo energetyczne sporządza się dla obiektu istniejącego, zaś projektowana charakterystyka energetyczna wykonywana jest dla budynku, który dopiero jest projektowany, przez co podczas projektowania charakterystyki energetycznej możemy analizować różne rozwiązania i ich ewentualny wpływ na zapotrzebowanie energetyczne budynku podczas gdy na etapie wykonywania świadectwa charakterystyki energetycznej stwierdzamy stan już istniejący. Rzetelnie wykonana charakterystyka energetyczna wykonana przez doświadczonego audytora pozwala na wyciągnięcie wniosków, które po uwzględnieniu w czasie realizacji przyniosą wymierne oszczędności. Drugą różnicą jest brak ściśle określonej formy charakterystyki energetycznej, jednak bez względu na formę powinna zawsze zawierać te same parametry, czyli: właściwości izolacyjne przegród zewnętrznych, sprawności energetyczne instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych, sumaryczne zapotrzebowanie na energię pierwotną oraz końcową, a także potwierdzenie, że przyjęte w projekcie rozwiązania spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 6.11.2008 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (WT2008) “budynek i jego instalacje grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne, ciepłej wody użytkowej, a dla budynku użyteczności publicznej również oświetlenia wbudowanego, powinny być zaprojektowane i wykonane tak, aby ilość ciepła, chłodu i energii elektrycznej, potrzebnych do użytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, można było utrzymać na racjonalnie niskim poziomie.” Wymagania te mogą być spełnione na jeden z dwóch sposobów:

  • przegrody zewnętrzne budynku oraz technika instalacyjna odpowiadają wymaganiom izolacyjności cieplnej określonym w WT2008 lub
  • wartość rocznego obliczeniowego zapotrzebowania na nieodnawialną energią pierwotną (EP) do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia oraz, w przypadku budynków niemieszkalnych, oświetlenia wbudowanego, jest mniejsza od wartości maksymalnej określonej w rozporządzeniu (EP wg WT2008), a także jeżeli przegrody zewnętrzne budynku odpowiadają wymaganiom izolacyjności cieplnej niezbędnej dla zabezpieczenia przed kondensacją pary wodnej.

Przegrody zewnętrzne budynku muszą spełniać następujące warunki związane z transportem wilgoci:

  • na wewnętrznej powierzchni nieprzezroczystej przegrody zewnętrznej nie może występować kondensacja pary wodnej umożliwiająca rozwój grzybów pleśniowych,
  • we wnętrzu przegrody zewnętrznej nie może występować narastające w kolejnych latach zawilgocenie spowodowane kondensacją pary wodnej.

Do sprawdzenia obu warunków rozporządzanie przywołuje normę PN– EN ISO 13788 „Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowa. Metody obliczania”. Spełnienie warunku uniknięcia wzrostu grzybów pleśniowych polega na zaprojektowaniu przegrody tak, aby maksymalny obliczeniowy czynnik temperaturowy na powierzchni wewnętrznej był mniejszy od dopuszczalnego. Oznacza to, że temperatura przegrody na powierzchni wewnętrznej nie może być niższa od przyjętego minimum. Wyznacza się je w oparciu o założenie maksymalnej wilgotności względnej na powierzchni przegrody, której przekroczenie powodowałoby wzrost grzybów pleśniowych. Drugi warunek uznaje się za spełniony, jeśli ilość wilgoci skumulowanej w przegrodzie wysycha podczas lata i, co za tym idzie, nie następuje jej przyrost w kolejnych latach. Biuro Projektów GEP wykonuje projektowane charakterystyki energetyczne wszystkich typów budynków. Ciekawy Artykuł poniżej:

– “Charakterystyka energetyczna” PDF