Scroll to top
© 2024, Design by instalacje budowlane
Share

Oznakowanie

W ramach prowadzonej działalności wykonujemy kompleksowe projekty:

  • tymczasowej organizacji ruchu,
  • zabezpieczenia robót prowadzonych w pasie drogowym,
  • stałej organizacji ruchu itp.

Na czas budowy lub przebudowy zjazdu indywidualnego lub publicznego niezbędne jest wykonanie projektu organizacji ruchu oraz projekt zabezpieczenia robót w pasie drogowym.

Aby podjąć decyzję co do wyboru sposobu oznakowania zajmowanego pasa drogowego należy w każdym przypadku rozważyć stopień  zagrożenia oraz konsekwencje  dla bezpieczeństwa ruchu projektowanych rozwiązań.

Oznakowanie i wybór urządzeń bezpieczeństwa ruchu powinny oprócz zgodności z obowiązującymi instrukcjami uwzględniać szczegółowo warunki miejscowe (charakter jezdni, wielkość ruchu, zakres i rodzaj ograniczeń, otoczenie drogi, istniejącą infrastrukturę drogową, geometrię drogi itp).
Jednoznaczne są prawne i merytoryczne wymagania przedstawione w: Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 listopada 1992 r. w sprawie zarządzania ruchem drogowym oraz szczegółowe przepisy i instrukcje zawarte w Instrukcji o Oznakowaniu Robót Prowadzonych w Pasie Drogowym.
W sytuacjach szczególnego zagrożenia jakim jest zajęcie pasa drogowego, jego dobre oznakowanie jest ważne i musi uwzględniać następujące warunki:

  • powinno być zgodne z przepisami tj. “Instrukcją Oznakowania Robót Prowadzonych w Pasie Drogowym
  • uwzględniać w swej jakości odpowiednie parametry materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych
  • być dobrze czytelne zarówno w dzień jak i w nocy
  • być stabilne a jednocześnie nie powodować zagrożeń przy najechaniu przez pojazd.

Znaki służące do oznakowania zdarzeń powinny być możliwie jak najwyższej jakości i widoczne z odległości umożliwiającej kierującym pojazdami ich dostrzeżenie odczytanie i prawidłową reakcję. Zastosowane znaki i elementy bezpieczeństwa ruchu powinny oprócz zgodności z wymogami instrukcji posiadać również świadectwa certyfikacji (te elementy, dla których certyfikacja jest wymagana).

Dz.U.03.220.2181

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 3 lipca 2003 r.

w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

(Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.)

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla:

1)  znaków drogowych pionowych – określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2)  znaków drogowych poziomych – określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3)  sygnałów drogowych – określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4)  urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 2. 1. Dopuszcza się umieszczanie na drogach znaków drogowych pionowych wyprodukowanych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, które nie spełniają określonych w nim warunków, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2004 r.

2. Znaki, o których mowa w ust. 1, zostaną zastąpione znakami spełniającymi warunki niniejszego rozporządzenia w terminie do dnia 31 grudnia 2010 r.

3. Znaki drogowe poziome niespełniające warunków określonych niniejszym rozporządzeniem, umieszczone na drogach przed dniem jego wejścia w życie, zostaną zastąpione znakami drogowymi poziomymi spełniającymi warunki niniejszego rozporządzenia w terminie do dnia 31 grudnia 2008 r.

4. (1) Sygnały drogowe nadawane przez sygnalizatory niespełniające warunków określonych niniejszym rozporządzeniem, umieszczone na drogach przed dniem jego wejścia w życie, zostaną zastąpione sygnalizatorami spełniającymi warunki niniejszego rozporządzenia w terminie do dnia 31 grudnia 2008 r., z zastrzeżeniem ust. 7.

5. Dopuszcza się umieszczanie na drogach urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wyprodukowanych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, które nie spełniają określonych w nim warunków, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2004 r.

6. (2) Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, o których mowa w ust. 5, zostaną zastąpione urządzeniami spełniającymi warunki niniejszego rozporządzenia w terminie do dnia 31 grudnia 2008 r., z zastrzeżeniem ust. 7.

7. (3) Sygnalizatory świetlne i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego niespełniające warunków określonych niniejszym rozporządzeniem, umieszczone na przejazdach kolejowych przed dniem jego wejścia w życie, zostaną zastąpione sygnalizatorami i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego spełniającymi warunki niniejszego rozporządzenia w terminie do dnia 31 grudnia 2011 r.