Scroll to top
© 2024, Design by instalacje budowlane
Share

Projekty wykonawcze

Projekt wykonawczy stanowi uzupełnienie i uszczegółowienie projektu budowlanego. Forma i skala rysunków wchodzących w skład projektu wykonawczego oraz zakres części opisowej jest dostosowany do stopnia złożoności poszczególnych części projektowanego obiektu budowlanego, jego rozwiązań konstrukcyjno – materiałowych oraz przyjętych rozwiązań instalacyjnych i założonego wyposażenia technicznego.

W obowiązujących przepisach prawnych z zakresu budownictwa brak jest szczegółowych uregulowań dotyczących zakresu i formy projektu wykonawczego. W niewielkim stopniu zagadnienia w tej kwestii reguluje Ustawa z dnia 29.01.2004 r. “Prawo zamówień publicznych” (z późniejszymi zmianami) oraz wydane na jej podstawie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno – użytkowego (wraz z późniejszymi zmianami).

Termin i cena opracowania projektu wykonawczego jest każdorazowo ustalana indywidualnie z Zamawiającym / Inwestorem i zależy przede wszystkim od stopnia złożoności projektowanego obiektu budowlanego oraz związanych z jego wykonaniem robót budowlanych.