Scroll to top
© 2024, Design by instalacje budowlane
Share

Adaptacja projektu gotowego

Adaptacja projektu gotowego (typowego) jest niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę. Polega ona na przystosowaniu zakupionego projektu do posiadanej działki, wymogów prawa budowlanego oraz do indywidualnych potrzeb Inwestora.

W ramach podstawowej adaptacji projektu gotowego wykonujemy projekt zagospodarowania terenu (PZT), oraz w zależności od potrzeb:
projekt zjazdu z drogi publicznej,
– projekt przyłącza do zewnętrznej sieci wodociągowej / lokalne ujęcie wody,
– projekt przyłącza do zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej / projekt lokalnego przyłącza kanalizacji sanitarnej do szczelnego bezodpływowego zbiornika na nieczystości / projekt lokalnego przyłącza kanalizacji sanitarnej z przydomową oczyszczalnią ścieków,
– projekt przyłącza do zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej / projekt lokalnego przyłącza kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód opadowych do studni chłonnych,
– projekt przyłącza do zewnętrznej sieci gazowej / projekt lokalnego przyłącza gazu do podziemnego lub nadziemnego zbiornika gazu,
– projekt przyłącza do sieci elektroenergetycznej,
– dostosowujemy gotowe projekty instalacji wewnętrznych do konkretnych warunków podłączenia do zewnętrznych sieci infrastruktury technicznej,
– dostosowujemy projekt gotowy do zmienionych od czasu jego opracowania przepisów prawa budowlanego, w tym warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz innych przepisów szczegółowych, wraz z oświadczeniem o zgodności projektu z przepisami i normami,
– dostosowujemy projekt zgodnie z ustaleniami planu miejscowego, a w przypadku jego braku, zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy,
– opracowujemy dokumentację BIOZ,
– dostosowujemy projekt gotowy w zakresie konstrukcji do lokalnych warunków gruntowo – wodnych i klimatycznych,

Oferujemy pomoc w uzyskaniu wymaganych: uzgodnień, opinii oraz pozwoleń od odpowiednich urzędów i instytucji.