Scroll to top
© 2024, Design by instalacje budowlane
Share

Projekt Zagospodarowania Terenu (PZT)

Projekt Zagospodarowania Terenu (PZT) zawiera:

  • granice działki i jej usytuowanie, szczegółową część opisową zamierzenia
  • usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych
  • oznaczenie wejść i wjazdów oraz liczby kondygnacji
  • przebieg sieci uzbrojenia terenu
  • sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków
  • układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich
  • bilans terenu z uwzględnieniem podziału na klasy gruntu
  • zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu, jak powierzchnia zabudowy projektowanych i adaptowanych obiektów budowlanych, dróg, parkingów, placów i chodników, zieleni oraz innych części terenu niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu