Scroll to top
© 2024, Design by instalacje budowlane
Share

Procedura

1. Uzyskanie „Wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego” dotyczącego możliwości zabudowy na danej działce.

2. Uzyskanie „Decyzji o warunkach zabudowy działki” w Wydziale Architektury Urzędu Miasta, Gminy lub dzielnicy tylko w przypadku, gdy nie istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (decyzja powinna zawierać klauzulę prawomocności, czyli że podlega wykonaniu).

3. Wykonanie przez uprawnionego geodetę mapy geodezyjno-wysokościowej w skali 1:500 przeznaczonej do celów projektowych.

4. Uzyskanie warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać zjazd w zarządzie dróg danej drogi (gminna, powiatowa, wojewódzka, krajowa).

5. Zlecenie wykonania projektu budowlano-wykonawczego zjazdu i projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy zjazdu oraz projektu zagospodarowania terenu przez uprawnionego projektanta.

6. Uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego zjazdu oraz projektu tymczasowej organizacji ruchu w zarządzie dróg.

7. Zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu w Starostwie Powiatowym (na 2-mce przed robotami)

8. Uzyskanie decyzji o zmianie przeznaczenia terenu (tzw. odrolnienie) – dotyczy gdy lokalizacja zjazdu znajduje się na gruntach rolnych klasy I i II.

9. Zlecenie wykonanie wykazu zmian gruntowych uprawnionemu geodecie (tylko wtedy gdy pkt.8)
10.Złożenie wniosku na budowę zjazdu w Starostwie Powiatowym.

11.Ustalenie kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego posiadających odpowiednie uprawnienia.

12.Pobranie dziennika budowy (po otrzymaniu pozwolenia na budowę).

13.Uzyskanie decyzji o zajęciu pasa drogowego na czas trwania robót budowlanych w odpowiednim zarządzie dróg (dokładna data)

14.Zgłoszenie o zamierzonym terminie rozpoczęciu robót budowlanych, właściwemu organowi (Nadzór Budowlany), co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając na piśmie: oświadczenie kierownika budowy i oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o przejęciu obowiązków i dołączyć zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach budowlanych.

15.Spisanie protokołu przekazania pasa drogowego z przedstawicielem zarządcy drogi.

16.Wytyczenie geodezyjne obiektu przez uprawnionego geodetę.

17.Budowa obiektu.

18.Wykonanie wytyczenia geodezyjnego powykonawczego obiektu.

19.Spisanie protokołu odbioru pasa drogowego z przedstawicielem zarządcy drogi.

20.Zawiadomienie o zakończeniu budowy odpowiednie organy i służby.

21.Zgłoszenie obiektu do użytkowania.