Scroll to top
© 2024, Design by instalacje budowlane
Share

wentylacja – ilości powietrza

Strumień objętościowy powietrza nawiewanego do pomieszczeń wynika z:

– bilansu cieplno-wilgotnościowego
– obwiązujących przepisów prawa budowlanego

wentylacja w budynkach mieszkalnych
wentylacja w budynkach zamieszkania zbiorowego
wentylacja w budynkach użyteczności publicznej
wentylacja szatni
wentylacja umywalnia
wentylacja natrysków
wentylacja ustępów
wentylacja jadalni
wentylacja pomieszczeń do wypoczynku
wentylacja palarni

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

§ 149.1. Strumień powietrza zewnętrznego doprowadzanego do pomieszczeń, niebędących pomieszczeniami pracy, powinien odpowiadać wymaganiom Polskiej Normy dotyczącej wentylacji,
przy czym w mieszkaniach strumień ten powinien wynikać z wielkości strumienia powietrza wywiewanego, lecz być nie mniejszy niż 20 m3/h na osobę przewidywaną na pobyt stały w projekcie budowlanym.

POLSKA NORMA PN-83/B-03430 Tytuł: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – Wymagania


2. WENTYLACJA W BUDYNKACH MIESZKALNYCH

2.1. Wentylacja mieszkań

2.1.2. Strumień objętości powietrza wentylacyjnego dla mieszkania określony jest przez sumę strumieni powietrza, usuwanych z pomieszczeń wymienionych w 2.1.1b).

Strumienie te, niezależnie od rodzaju wentylacji, powinny wynosić co najmniej:
– dla kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchnię gazową lub węglową – 70 m3/h,
– dla kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchnię elektryczną:
– w mieszkaniu do 3 osób – 30 m3/h,
– w mieszkaniu dla więcej niż 3 osób – 50 m3/h,
– dla kuchni bez okna zewnętrznego lub dla wnęki kuchennej, wyposażonej w kuchnię elektryczną – 50 m3/h,
– dla łazienki (z ustępem lub bez) – 50 m3/h,
– dla oddzielnego ustępu – 30 m3/h,
– dla pomocniczego pomieszczenia bezokiennego – 15 m3/h.
– dla pokoju mieszkalnego, w przypadku określonym 2.1.1.b) – 30 m3/h.

Kuchnie bez okna zewnętrznego, wyposażone w kuchnię gazową powinny mieć mechaniczną wentylację wywiewną; usuwany strumień powietrza powinien wynosić 70 m3/h.


3. WENTYLACJA W BUDYNKACH ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO

3.1. Strumień objętości powietrza wentylacyjnego powinien wynosić co najmniej:

– dla pokojów mieszkalnych i sypialnych – 20 m3/h dla każdego mieszkańca, przy czym łączny strumień powietrza dla pokoju nie powinien być niższy od 1 wymiany na godzinę;
– dla pokojów zbiorowego przebywania ludzi (np. świetlice, pokoje nauki, jadalnie) – 20 m3/h dla każdej przebywającej osoby;
– dla kuchni, łazienek i ustępów, przeznaczonych do użytku indywidualnego – wg 2.1.2.
– dla pokojów klimatyzowanych oraz wentylowanych o nie otwieranych oknach – 30 m3/h dla każdej osoby.

Strumień powietrza wentylacyjnego dla kuchni i pomieszczeń sanitarno-higienicznych, przeznaczonych dla wspólnego użytku mieszkańców, oraz innych nie wymienionych pomieszczeń – powinien odpowiadać obowiązującym przepisom lub szczegółowym wymaganiom technologicznym i sanitarnym.


4. WENTYLACJA W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

4.1. Strumień objętości powietrza wentylacyjnego

4.1.1. Pomieszczenia przeznaczone do stałego i czasowego pobytu ludzi powinny mieć zapewniony dopływ co najmniej 20 m3/h powietrza zewnętrznego dla każdej przebywającej osoby.
W pomieszczeniach publicznych, w których jest dozwolone palenie tytoniu, strumień powietrza powinien wynosić 30 m3/h dla każdej osoby.

Dla pomieszczeń w żłobkach i przedszkolach przeznaczonych do przebywania dzieci, strumień powietrza zewnętrznego może być obniżony do 15 m3/h dla każdego dziecka.

Strumień powietrza wentylacyjnego dla pomieszczeń, w których występują inne poza ludźmi źródła zanieczyszczeń powietrza, należy określić na podstawie odrębnych wymagań.

4.1.2. W pomieszczeniach klimatyzowanych oraz wentylowanych o nie otwieranych oknach strumień objętości powietrza powinien wynosić co najmniej 30 m3/h dla każdej przebywającej osoby,
a w przypadku dozwolonego palenia w tych pomieszczeniach – co najmniej 50 m3/h dla każdej osoby.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

ZAŁĄCZNIK Nr 3 WYMAGANIA DLA POMIESZCZEŃ I URZĄDZEŃ HIGIENICZNOSANITARNYCH


SZATNIE

§ 7.3. W szatniach należy zapewnić przynajmniej czterokrotną wymianę powietrza na godzinę, a w szatniach wyposażonych w okna otwieralne przeznaczonych dla nie więcej niż 10 pracowników wymiana powietrza nie może być mniejsza niż dwukrotna na godzinę.


UMYWALNIE I POMIESZCZENIA Z NATRYSKAMI

§ 24.2. W pomieszczeniach umywalni należy zapewnić co najmniej dwukrotną wymianę powietrza w ciągu godziny, natomiast w pomieszczeniach z natryskami wymiana ta nie powinna być mniejsza niż pięciokrotna w ciągu godziny.

USTĘPY

§ 27.3. W pomieszczeniach ustępów należy zapewnić wymianę powietrza w ilości nie mniejszej niż 50 m3/h na 1 miskę ustępową i 25 m3/h na 1 pisuar.

JADALNIE

§ 35. W pomieszczeniu jadalni należy zapewnić przynajmniej 2-krotną wymianę powietrza w ciągu godziny.

POMIESZCZENIA DO WYPOCZYNKU

§ 39. W pomieszczeniach higieny osobistej kobiet oraz w pomieszczeniach, o których mowa w § 38, należy zapewnić przynajmniej dwukrotną wymianę powietrza w ciągu godziny.

PALARNIE

§ 42. W palarni należy zapewnić przynajmniej dziesięciokrotną wymianę powietrza w ciągu godziny.