Scroll to top
© 2024, Design by instalacje budowlane
Share

zakończenie budowy

Po zakończeniu budowy Inwestor zobowiązany jest zgłosić obiekt do użytkowania albo uzyskać pozwolenie na użytkowanie. Jeżeli na inwestora nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego (zwyczajowo nie dotyczy domów jednorodzinnych), zobowiązany jest on wówczas zawiadomić organ o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania:

  • Państwową Inspekcję Sanitarną,
  • Państwową Inspekcję Pracy,
  • Państwową Straż Pożarną.

Jeżeli ww. organy nie udzielą odpowiedzi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, to przyjmuje się, że nie zgłaszają sprzeciwu i wyrażają zgodę. Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie, inwestor jest obowiązany dołączyć:

  • oryginał dziennika budowy,
  • oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami,
  • oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,
  • oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
  • protokoły ewentualnych badań i sprawdzeń (np. użytych materiałów budowlanych), inwentaryzację geodezyjną podwykonawczą,
  • potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy,
  • kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.

W razie zmian w stosunku do projektu lub warunków pozwolenia na budowę – dokonanych w toku wykonywania robót – oświadczenie kierownika budowy powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego. Inwestor jest obowiązany uzupełnić wymienione wyżej dokumenty, jeżeli w toku ich sprawdzania przez właściwy organ okaże się, że są niekompletne lub nieścisłe.