Scroll to top
© 2024, Design by instalacje budowlane
Share

analiza możliwości racjonalnego wykorzystania systemów alternatywnych

W nowym rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2013 roku. poz. 762) wprowadzono nowe przepisy które obowiązują od 3 października 2013 roku

Zmiana ma na celu implementację postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 roku w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Przepisy powodują zmianę zakresu opisu technicznego projektu budowlanego poprzez dodanie do niego analizy możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych.

Zgodnie z nowym brzmieniem § 11 ust. 2 pkt 12 ww. rozporządzenia, opis techniczny projektu architektoniczno-budowlanego powinien określać analizę możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, do których zalicza się zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności, gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii ze źródeł odnawialnych w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego, oraz pompy ciepła. Zastosowanie tych systemów ma być rozważane na etapie sporządzania projektu budowlanego, który jest zatwierdzany w decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego. Rozwiązanie to ma zracjonalizować zużycie energii w budynkach oraz stosowanie rozwiązań alternatywnych tam, gdzie ma to ekonomiczne, techniczne i środowiskowe uzasadnienie.

Przedmiotowa analiza ma być przeprowadzona dla wszystkich znajdujących się na tym samym obszarze budynków o tym samym przeznaczeniu i o podobnych parametrach techniczno-użytkowych.

Do tej pory warunek ten dotyczył tylko budynków o powierzchni użytkowej powyżej 1000 m2.

Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło ma określać:

a) roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków,
b) dostępne nośniki energii,
c) warunki przyłączenia do sieci zewnętrznych,
d) wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej:

systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub
systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako połączenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego,
e) obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w energię,

f) wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię,

Przepisy dotychczasowe mają zastosowanie do budynków, dla których przed tym dniem:

  • złożono wnioski o pozwolenie na budowę oraz odrębne wnioski o zatwierdzenie projektu budowlanego;
  • dokonano zgłoszenia budowy lub wykonywania robót budowlanych;
  • została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego.