Scroll to top
© 2024, Design by instalacje budowlane
Share

zjazd z drogi publicznej

Zjazd to połączenie drogi publicznej z nieruchomością położoną przy drodze, stanowiące bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
(art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.))

Zjazd to część drogi na połączeniu z drogą nie będącą drogą publiczną lub na połączeniu drogi z dojazdem do nieruchomości przy drodze; zjazd nie jest skrzyżowaniem.
(§ 3 ust. 12 rozporządzenia z dnia 2 marca 1999 r. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejw sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z 1999r. Nr 43 poz. 430 z późn. zm.))

Opłata skarbowa za zezwolenie na lokalizację zjazdu wysokości 82 zł. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) zezwolenie na lokalizację i przebudowę zjazdu nie podlega opłacie skarbowej określonej w części III ust. 44 pkt 2 kol. 3 załącznika tejże ustawy, jeśli budowa lub przebudowa zjazdu związana jest z budownictwem mieszkaniowym.

zadania zarządcy drogi przy budowie lub przebudowie zjazdu:

1. Uzgodnienie lokalizacji zjazdu

Uzggodnienie lokalizacji nowego zjazdu następuje w formie dycyzji administracyjnej. Lokalizacja zjazdu nie może powodować zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przy uzgadnianiu lokalizacji zjazdów publicznych szczególnie ważne jest uwzględnienie § 113 ust. 7 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.):
Wyjazd z drogi do obiektu i urządzenia obsługi uczestników ruchu i wjazd na drogę nie mogą być usytuowane w miejscach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, a w szczególności:
1) w obszarze oddziaływania skrzyżowania lub węzła,
2) w miejscu, w którym nie jest zapewniona wymagana widoczność wjazdu na drogę,
3) na odcinku drogi o pochyleniu niwelety większym niż 4%,
4) nie bliżej wierzchołka łuku wypukłego niż wymagana odległość widoczności na zatrzymanie,
5) na odcinku występowania dodatkowego pasa ruchu.

W decyzji administracyjnej należy ująć takie elementy jak:

w podanych warunkach:

 • warunki określone w § 78 ust. 2 oraz § 79 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 maja 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.)
 • Zjazd zabezpieczyć przed spływem wody z posesji na działkę drogową oraz odwrotnie.
 • W obrębie zjazdu należy zapewnid naturalny spływ wód powierzchniowych.
 • Zjazd na włączeniu z drogą gminną ma być wykonany pod kątem prostym.
 • Prace prowadzić tak, aby nie zmniejszyd stateczności i nośności podłoża oraz nawierzchni drogi, nie naruszyć urządzeń odwadniających i innych podziemnych urządzeń drogi oraz nie wpływać negatywnie na stan techniczny drogi  i warunki jej użytkowania zgodnie  z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 • Lokalizację projektowanego zjazdu w przypadku kolizji z urządzeniami obcymi należy uzgodnid ich właścicielami.
 • Koszty budowy lub modernizacji urządzeo nawierzchni w pasie drogowym związanych z realizacją zadania ponosi inwestor, na którym spoczywa również obowiązek wykonania wszelkich prace.
 • Utrzymanie zjazdu należed będzie do właścicieli gruntu przyległego do drogi  – użytkownika zjazdu (Art. 30 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z poźn. zm.).
 • Projektowany zjazd nie może naruszać prawa własności stron trzecich, a za jego naruszenia odpowiada inwestor.
 • Zezwolenie niniejsze wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od daty jego wydania zjazd nie zostaniewybudowany.
 • Przed przystąpieniem do robót należy wystąpid do zarządcy drogi z wnioskiem o wyrażenie zgody na zajęcie pasa drogowego zgodnie z art.40 pkt.1 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm).

w podanym pouczniu:

 • Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w XX za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 • Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia  21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U.  z 2007 r. nr 19 poz.115 z późn. zm.) inwestor przed rozpoczęciem robót budowlanych  zobowiązany jest do:
  – uzyskania przed rozpoczęciem prac budowlanych pozwolenia na budowę, a w przypadku przebudowy zjazdu dokonania zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych oraz uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym,
  – uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego zjazdu.
 • Niniejsza decyzja nie jest pozwoleniem na budowę w myśl art. 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).
 • Przystąpienie do robót bez wymaganego zezwolenia skutkuje nałożeniem ustawowych kar pieniężnych zgodnie z art.40 ust.12 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.).

2. Zaopiniowanie projektu budowlanego zjazdu

Przy wydawaniu opinii do projektu budowlanego należy zwrócić uwagę czy zaprojektowany zjazd jest zgodny z wytycznymi podanymi w decyzji lokalizacyjnej, oraz czy zaprojektowana konstrukcja zjazdu nie zagraża elementom drogi.

3. Protokolarny odbiór zjazdu

Protokół odbioru zjazdu jest wymagany od inwestora do odbioru robót bdowlanych. W protokole odbioru zjazdu powinny znaleźć się informacje na temat zgodności wybudowanego zjazdu z projektem zaopiniowanym przez zarządcę drogi. W protokole w celu identyfikacji określamy drogę wraz jej numerem oraz numer działki na która zjad został wykonany.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)
Art. 29. 1. Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku budowy lub przebudowy drogi budowa lub przebudowa zjazdów dotychczas istniejących należy do zarządcy drogi.
3. Zezwolenie na lokalizację zjazdu, o którym mowa w ust. 1, wydaje się na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem ust. 5. W zezwoleniu na lokalizację zjazdu określa się miejsce lokalizacji zjazdu i jego parametry techniczne, a w zezwoleniu na przebudowę zjazdu – jego parametry techniczne, a także zamieszcza się, w przypadku obu zezwoleń, pouczenie o obowiązku:
1) uzyskania przed rozpoczęciem prac budowlanych pozwolenia na budowę, a w przypadku przebudowy zjazdu dokonania zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych oraz uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym;
2) uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego zjazdu.
4. Ze względu na wymogi wynikające z warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne, zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę albo wydać zezwolenie na lokalizację zjazdu na czas określony.
5. Decyzja o wydaniu zezwolenia na lokalizację zjazdu, o którym mowa w ust. 1, wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jego wydania zjazd nie został wybudowany.
Art. 29a. 1. Za wybudowanie lub przebudowę zjazdu:
1) bez zezwolenia zarządcy drogi,
2) o powierzchni większej niż określona w zatwierdzonym projekcie budowlanym zjazdu
– zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty ustalanej zgodnie z art. 40 ust. 4.
2. Karę, o której mowa w ust. 1, zarządca drogi wymierza również za użytkowanie zjazdu po terminie określonym w zezwoleniu zarządcy drogi.
3. Termin płatności kary, o której mowa w ust. 1, wynosi 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca jej wysokość stała się ostateczna.
Art. 30. Utrzymywanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi.
—————————————————————-
Artykuł pochodzi ze strony drogipubliczne.eu