Scroll to top
© 2024, Design by instalacje budowlane
Share

urządzenie przeciwzalewowe

Na podstawia §124  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U.  02.75.690)

Skanalizowanie piwnic i innych pomieszczeń w budynku, położonych poniżej poziomu, z którego krótkotrwale nie jest możliwy grawitacyjny spływ ścieków, może być wykonane pod warunkiem zainstalowania w miejscach łatwo dostępnych urządzeń przeciwzalewowych, o konstrukcji umożliwiającej ich szybkie zamknięcie ręczne lub samoczynne, a w budynkach użyteczności publicznej – zamknięcie samoczynne.

urządzenie przeciwzalewowe

Takie rozwiązanie oraz odpowiednia eksploatacja urządzenia zabezpiecza przed zalaniem pomieszczeń mieszkalnych w przypadku wystąpienia na sieci kanalizacyjnej niedrożności lub cofki spowodowanej np. zalaniem części systemu kanalizacyjnego podczas powodzi.

W przypadku braku skanalizowania pomieszczeń w budynku położonych poniżej terenu wylanie ścieków podczas wystąpienia niedrożności nastąpi na powierzchnię terenu poprzez jedną ze studzienek kanalizacyjnych. Nie dojdzie wtedy do zalania pomieszczenia w budynku.

Zakaz wprowadzania wód deszczowych i drenażowych

Na podstawia art. 9.1 i 28.4-4a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Dz.U.2006r., Nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami).

Zgodnie z polskimi przepisami wody deszczowe powinny być one odprowadzane do  sieci  kanalizacji deszczowej  lub  na  teren własny (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie(Dz. U.02.75.690).

W przypadku wprowadzania wód deszczowych czy drenażowych dochodzi w początkowym etapie trwania opadów do nadmiernego wypełnienia kanałów a następnie do lokalnego wylewania ścieków z kanalizacji sanitarnej. Zalewane są place, ulice, tereny przydomowe oraz pomieszczenia mieszkalne. Wypełniona kanalizacja nie przyjmuje już ścieków odpływających z budynków i dochodzi do wylewania ścieków w budynkach.

W tym samym czasie wzrasta drastycznie  ilości ścieków dopływających do oczyszczalni, co przyczynia się do wzrostu kosztów eksploatacyjnych oczyszczalni oraz zwiększenia opłat za korzystanie ze środowiska. Konsekwencją tego jest wzrost cen za odprowadzanie ścieków, które muszą ponosić wszyscy mieszkańcy.