Scroll to top
© 2024, Design by instalacje budowlane
Share

kiedy możemy rozpocząć budowę?

Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. O zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, inwestor jest zobowiązany zawiadomić organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, co najmniej 7 dni przed ich rozpoczęciem.

Do zawiadomienia należy dołączyć na piśmie oświadczenie kierownika budowy (robót) o przyjęciu obowiązków kierowania budową, oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o przyjęciu obowiązków pełnienia nadzoru inwestorskiego (w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego) oraz informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu umieszczanym na budowie, dotyczącym bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Obowiązek dołączenia takiej informacji występuje w przypadku, kiedy przewiduje się prowadzenie budowy (rozbiórki) w okresie trwającym dłużej niż 30 dni przy jednoczesnym zatrudnieniu, co najmniej 20 pracowników albo w przypadku, kiedy planowany zakres robót przekracza 500 osobodni.