Scroll to top
© 2024, Design by instalacje budowlane
Share

materiały do wyceny świadectw energetycznych

Świadectwa energetyczne budynków należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej.
Podana poniżej metoda wyceny obejmuje:
1. wykonanie świadectwa zgodnie z Rozporządzeniem, w tym:
– oględziny budynku lub lokalu;
– wykonanie zdjęć
– wykonanie szkiców na podstawie istniejącej dokumentacji;
– pozyskanie informacji o konstrukcji i cechach izolacyjnych oraz wyposażeniu budynku na podstawie istniejącej dokumentacji technicznej;
– pozyskanie informacji o zainstalowanych urządzeniach, ich mocach, zużyciu energii, czasie użytkowania i stanie technicznym;
– wykonanie obliczeń przy pomocy dedykowanego programu komputerowego lub, w przypadku budynków i lokali mieszkalnych nie wyposażonych w instalację chłodzenia, przy pomocy przygotowanego wcześniej arkusza kalkulacyjnego.
– przygotowanie wersji papierowej i zabezpieczonej przed edycją, wersji elektronicznej certyfikatu.
Nakłady pracy na powyższe czynności zostały pokazane w kolumnie nr 4 tabeli.
Przyjęto następujący podział na kategorie trudności, w zależności od rodzaju budynku:
kat. 1 – lokale mieszkalne;
kat. 2 – lokale mieszkalne o skomplikowanym układzie pomieszczeń (np.. dwupoziomowe na najwyższej kondygnacji); budynki jednorodzinne i wielorodzinne;
kat. 3 – budynki jednorodzinne i wielorodzinne o skomplikowanym rzucie;
kat. 4 – budynki jedno i wielorodzinne wyposażone w instalację chłodzenia;
kat. 5 – budynki użyteczności publicznej;
2. wykonanie inwentaryzacji budowlano-instalacyjnej w celu uzyskania wszelkich informacji, niezbędnych do wykonania świadectwa energetycznego.
Przyjęto następujące warianty inwentaryzacji, w kolumnach 5 – 8:
A – całkowity brak dokumentacji technicznej obiektu;
B – częściowa, wymagająca uzupełnień dokumentacja architektoniczno – budowlana;
C – pełna dokumentacja arch.-bud. brak dokumentacji instalacyjnej i informacji o zużyciu energii
napędowej i zainstalowanych urządzeniach;
D – dokumentacja instalacyjna i arch.-bud. brak informacji o zużyciach energii napędowej
i zainstalowanych urządzeniach;
Tabelę opracowano na podstawie analizy wycen audytów energetycznych opublikowanych na stronie internetowej Zrzeszenia Audytorów Energetycznych (http://zae.org.pl) oraz tabeli 62.2 część I i II,
Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych – Rozdział 2, tom 2.
Stawkę za 1 jednostkę kosztorysową należy przyjąć wg danych Izby Projektowania Budowlanego:
19,00 zł. w 2012 roku.
Niniejsze opracowanie nie jest obowiązującym cennikiem i zostało sporządzone wyłącznie do celów szkoleniowych i porównawczych. Może być ono wykorzystywane przez osoby podejmujące się wykonywania świadectw energetycznych.
Proponowane ilości jednostek kosztorysowych do wyceny świadectw energetycznych.
świadectwo energetyczne wycena